Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig met behulp van observaties en toetsen. We gebruiken zowel methodetoetsen, als Cito-toetsen, die we een paar keer per jaar afnemen. De ontwikkeling leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast houden we van alle leerlingen een elektronisch leerlingdossier bij met extra informatie van de leerkracht, pedagogisch medewerkers en anderen.

Kwaliteit

Ons team werkt permanent aan het verder verbeteren van ons onderwijs. De afgelopen jaren hebben we onder meer de volgende zaken gezamenlijk ontwikkeld: onze onderwijsvisie, het schoolplan, de uitwerking van EDI en de introductie van Snappet. In onze lessen spelen we nu nog beter in op de verschillen tussen leerlingen.

Met gerichte lesmethodes pakken we leesproblemen in groep 1 t/m 4 preventief aan. Kinderen die lezen moeilijk vinden of een (taal)achterstand hebben, lezen wekelijks onder begeleiding van leerlingen uit groep 7 of 8. Voor beide groepen is dat een leerzame en leuke ervaring. Het oordeel van de Inspectie over onze school is positief.

Doorstroom voortgezet onderwijs

Onze leerlingen doen het goed op onze school. Daar zijn wij trots op.

Doorstroompercentages (%)
Niveau 2020-2021 2019-2020
vwo 19 11
havo/vwo 19 33
havo 25 33
vmbo TL/havo 0 11
vmbo TL 12 0
vmbo kader/TL 19 12
vmbo kader 6 0

Zorg

Wij anticiperen op (leer)problemen door zoveel mogelijk preventief ondersteuning te bieden in de klas, bijvoorbeeld met groepjes woordenschat en leesgroepjes voor kinderen die dat nodig hebben. De intern begeleider volgt en begeleidt de leerlingen en ondersteunt de leerkrachten. Zij evalueren regelmatig de ontwikkeling en resultaten met de ouders.

In het geval van grotere problematiek, maken we een plan, wat wij met andere deskundigen bespreken. Voor de uitvoering, schakelen wij zo nodig externe hulp in. In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning de school wel en niet kan bieden. Ouders kunnen het inzien bij de directeur.

Passend onderwijs

Passend Onderwijs is erop gericht alle leerlingen een passende onderwijsplek te geven. Meestal lukt dat en hebben kinderen voldoende aan basisondersteuning. Binnen het Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, werken wij samen met andere scholen om de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, ook een passende plek te geven. Scholen bepalen dan in overleg met ouders en overige scholen welke extra hulp er nodig is.