Communicatie met ouders

Ouderapp Parro

Algemene schoolinformatie, maar ook informatie over activiteiten in de groep, foto’s en planning voor oudergesprekken staan in de app. Ouders krijgen een inlogcode als hun kind begint op school.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er voor iedere groep een informatieavond voor ouders om kennis te maken met de leerkracht en onderling. Ouders krijgen een toelichting op de leerstof en de activiteiten in het nieuwe schooljaar.

Oudergesprekken
  • Kennismakingsgesprek in september
  • Voortgangsgesprek in februari/maart
  • Evaluatiegesprek in juli

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 zijn aanwezig bij deze gesprekken. Zo krijgen zij meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.

Groep 8 - advies middelbare school
  • Voorlopig adviesgesprek (eind groep 7)
  • Informatieavond ouders in oktober over de overstap naar het voortgezet onderwijs
  • Cito-toets in oktober/november
  • Doorstroomtoets (eindtoets) in februari
  • Definitief schooladvies in maart en aanmelden op het VO

De volledige procedure voor de overstap po-vo vindt u hier

Informeel gesprek

Het is natuurlijk mogelijk om tussentijds een gesprek te hebben met de leerkracht of de directeur. Wij vinden het fijn als u hiervoor een afspraak maakt.

Ouderbijdrage

Per schooljaar is de minimale vrijwillige ouderbijdrage € 50 per kind. Als het inkomen het toelaat wordt ouders vriendelijk verzocht € 75 of € 100 per kind te betalen.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het bekostigen van bijzondere en culturele activiteiten en lessen en de aanschaf van extra leermiddelen.

Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, willen wij u met klem vragen ons financieel te steunen. Zonder deze bijdrage kunnen wij de extra activiteiten voor de kinderen niet of slechts beperkt uitvoeren. Dat zou een groot gemis zijn.

Kinderen mogen overigens altijd deelnemen aan de activiteiten, ook als ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Overblijven

Kinderen kunnen tussen 12.00 en 13.00 uur op school overblijven om te lunchen. Ze nemen zelf hun eigen lunch mee naar school. Bevoegde pedagogisch medewerkers en overblijfmedewerkers houden toezicht en zorgen voor de begeleiding. Wij werken met een overblijfovereenkomst, zodat de afspraken en kosten duidelijk zijn. De kosten voor vier dagen overblijven bedragen € 200 per kind per schooljaar. Kinderen kunnen ook incidenteel overblijven. Dit kost € 2 per keer. Ouders moeten dan van tevoren aangeven bij de leerkracht dat hun kind overblijft en direct betalen.

Privacy

Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. De regels zijn vastgelegd in het SCOH-privacyreglement ouders en leerlingen. Dit beschrijft hoe wij omgaan met leerling gegevens en welke rechten ouders en leerlingen hebben.

SCOH

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en heeft een protestants-christelijke traditie. Deze krijgt vorm op een manier die past bij deze tijd en bij de omgeving, waarin wij werken. Onze kernwaarden zijn ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De MR houdt zich bezig met beleidszaken en heeft contact met de directie en het schoolbestuur via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR kan actief invloed uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen.

Eens in de zes weken vergadert de MR. De bespreekpunten van een vergadering zijn te raadplegen in Parro. Mailen kan in geval van vragen, agendapunten of het bij willen wonen van een vergadering aan mrhoogstraten@scoh.nl. De bespreekpunten van een vergadering zijn te raadplegen in Parro.

Ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert activiteiten op onze school, zoals Sinterklaas, Kerst en het Paasontbijt. Ook helpt de OR bij de Sportdag en de Avondvierdaagse. De OR kan altijd hulp gebruiken, ook voor eenmalige activiteiten. Ouders die het leuk vinden om mee te doen, kunnen zich melden bij de leerkracht van hun kind.

Contact opnemen met de OR kan via orhoogstraten@scoh.nl.