Onderwijs

Basisvakken

De basisvakken rekenen, lezen, spellen en schrijven vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs. Wij zijn een goede school, die leerlingen een stevige basis voor de toekomst geeft. Wij werken aan de hand van verschillende lesmethodes. Daarmee bieden we kwalitatief goed onderwijs en komt de vereiste stof daadwerkelijk aan bod.

Wat maakt ons onderwijs bijzonder?

Wij geven onze lessen volgens het Stappenplan van Expliciete Directe Instructie (EDI) en werken met instructiegroepen op verschillende niveaus. Zo kunnen we goed inspelen op de specifieke onderwijsbehoefte van kinderen. We gaan uit van opbrengstgericht leren. Leeropbrengsten en gestelde doelen worden regelmatig gemeten en geanalyseerd. Op basis hiervan passen we ons aanbod, zo nodig, aan. EDI verhoogt de leseffectiviteit en zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij leerlingen.

EDI stappenplan

terugblik vorige les
doelen stellen
instructie geven
oefenen
individuele verwerking
feedback

Door de vaste structuur en aanpak weten leerlingen goed wat er van ze wordt verwacht en kunnen ze opdrachten op hun eigen niveau verwerken.

Op eigen niveau leren

Sinds kort gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de digitale methode Snappet voor rekenen. Leerlingen werken ieder op hun eigen niveau met een tablet, uitrekenpapier en wisbordjes. Leerkracht en leerling krijgen inzicht in behoefte, voortgang en groei en Snappet heeft een positieve invloed op de leerresultaten. De lessen sluiten aan bij de aanpak van EDI.

Sociaal sterk

Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) zetten wij in om groepen sociaal sterk te maken. Wekelijks bespreken leerkracht en leerlingen wat ze willen verbeteren. Kinderen geven dagelijks een cijfer over hoe ze met elkaar zijn omgegaan en de resultaten evalueren wij in de groep. Zo leren leerlingen te reflecteren op hun eigen en andermans handelen en creëren zij met elkaar en de leerkracht een positief schoolklimaat, waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Kinderen en leerkracht creëren met
elkaar een positief schoolklimaat!

Eureka-lessen

Naast de basisvakken biedt de school voor alle groepen wekelijks een speciaal programma, dat zich meer richt op de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Tijdens deze Eureka-lessen, maken leerlingen kennis met muziek, drama, dans, techniek, beeldende vorming, digitale geletterdheid, programmeren, etc. Zo dagen wij hen uit zichzelf beter te leren kennen, te ontwikkelen en bijzondere talenten en belangstelling te ontdekken.

Gymnastiek en muziek

Voor gymnastiek en muziek hebben wij vakleerkrachten. Door hun deskundigheid en enthousiasme geven zij onze leerlingen echt iets extra’s.

Groen en sportief

Wij hebben een grote, groene en besloten speelplaats. Tijdens de lessen geven we veel aandacht aan de natuur en betrekken wij leerlingen actief bij de schooltuin. De school grenst aan sportvelden. Onze leerlingen spelen veel buiten.

Sportief en gezond bezig zijn
vinden we belangrijk!

Digitaal onderwijs

Vanaf de kleutergroepen maken wij kinderen al vertrouwd met digitaal onderwijs. Wij werken met computers, laptops en digiborden. Zo zijn onze kinderen al vroeg digitaal vaardig. De digitale middelen zien wij als aanvulling op het onderwijs met de leerkracht.